Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. : 301 (1798)

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. : 301 (1798)
is basionym for Elephantusia macrocarpa (Ruiz & Pav.) Willd., Sp. Pl. 4: 1156 (1806)

Taxa for this name

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. : 301 (1798)