Chrysallidosperma smithii H.E.Moore, Principes 7: 110 (1963)

Chrysallidosperma smithii H.E.Moore, Principes 7: 110 (1963)
is basionym for Syagrus smithii (H.E.Moore) Glassman, Fieldiana, Bot. 31: 231 (1970)
Taxon for this name
Chrysallidosperma smithii H.E.Moore, Principes 7: 110 (1963)