Clinostigma onchorhynchum Becc., Webbia 4: 284 (1914)

Primary tabs

  • Exorrhiza onchorhyncha (Becc.) Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 293 (1928)
  • Lepidorrhachis onchorhyncha Becc. ex Martelli, Nuovo Giorn. Bot. Ital. , n.s., 42: 56 (1935), nom. inval.