Phytelephas Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. : 299 (1798)

Primary tabs